Innovative environments and testbeds

Cutting-edge research is conducted at Campus Fleming in everything from future forms of ATMP treatment, sustainable societies, global and humanitarian health issues, medical technology and Alzheimer’s, as well as game development, media and communication science and AI in gaming. Campus Fleming offers outstanding lab environments enabling you to test, develop and create new knowledge.

KTH Maker Space

Makerspace Flemingsberg is primarily a resource for KTH Flemingsberg students that provides facilities and knowledge to support early phases of the innovative process. It is also a meeting point for students, teachers, researchers and industry that enables each group to market skills and needs for mutual benefit.

READ MORE ON THE KTH MAKER SPACE WEBSITE

KTH Integration Lab

KTH Integration Lab is aimed at the elderly, families, young people and other users who want to improve the quality of life at home. Healthcare in the home tends to be for the elderly or disabled, and while these categories are important and included in our research, we believe that everyone deserves a home that promotes health and well-being.

READ MORE ON THE KTH INTEGRATION LAB WEBSITE

KI ANA Futura

ANA Futura brings together four KI institutions to create an environment for collaboration between researchers with common profiles where they can make use of advanced equipment and laboratories. The building houses a highly specialised infrastructure, such as the special pre-GMP lab which is unique in the region. In addition, ANA Futura houses several of KI’s core facilities with world-class research platforms and equipment.

READ MORE ON THE KI ANA FUTURA WEBSITE

KTH Maker Space

Makerspace Flemingsberg är främst en resurs för KTH Flemingsbergs studenter, som tillhandahåller faciliteter och kunskap för att stödja tidiga faser i den innovativa processen. Men det är också en samlingspunkt mellan studenter, lärare, forskare och industrin som gör det möjligt för varje part att marknadsföra kompetens eller behov till ömsesidig nytta.

LÄS MER HOS KTH MAKER SPACE

KTH Integration Lab

KTH Integration Lab riktar sig till äldre, familjer, ungdomar och andra användare som vill förbättra livskvaliteten i sina hem. Hemsjukvården är vanligtvis inriktad på äldre eller funktionshindrade, och även om dessa kategorier är viktiga och ingår i vår forskning, tror vi att alla förtjänar ett hem som främjar hälsa och välbefinnande.

LÄS MER HOS KTH INTEGRATION LAB

KI ANA Futura

ANA Futura samlar fyra av KI:s institutioner. Här finns en miljö för samverkan mellan forskare med gemensamma profiler där de kan samutnyttja avancerad utrustning och laboratorium. Byggnaden rymmer en mycket specialiserad infrastruktur, som det särskilda pre-GMP-labbet vilket är unikt för hela regionen. Dessutom rymmer ANA Futura flera av KI:s core-faciliteter med forskningsplattformar och utrustningar i världsklass.

LÄS MER HOS KI ANA FUTURA

KCC Vecura

Karolinska Cell Therapy Center (KCC) is a resource at Karolinska University Hospital that is closely linked to Karolinska Institutet (KI) both via the core facility function for researchers at KI and through joint strategic investments and financial support that includes integrated operations.

READ MORE ON THE KI WEBSITE

Innovationsplatsen

The healthcare sector, academia and industry today run more than 30 joint innovation initiatives with the support of Innovationsplatsen’s and Karolinska University Hospital’s department for innovation support and industry collaborations. This includes the real-life experiences of patients, the specialist competence of healthcare staff, cutting-edge research and global business actors.

READ MORE ON THE INNOVATIONSPLATSEN WEBSITE

ATMP

Flemingsberg has a history of successful research and clinical development, especially in the area of advanced therapies and regenerative medicine.

READ MORE

KCC Vecura

Karolinska Cellterapicentrum (KCC) är en resurs vid Karolinska Universitetssjukhuset som är nära knuten till Karolinska Institutet (KI) både via kärnanläggningsfunktionen för forskare vid KI och genom gemensamma strategiska satsningar och ekonomiskt stöd som omfattar integrerad verksamhet.

LÄS MER HOS KI

Innovationsplatsen

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsens, Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

LÄS MER HOS INNOVATIONSPLATSEN

ATMP

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för avancerade terapier och regenerativ medicin.

LÄS MER

A Working Lab

A Working Lab is Akademiska Hus’ national concept for co-working and flexible meeting places.

READ MORE ON THE A WORKING LAB WEBSITE

A Working Lab

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för coworking och flexibla mötesplatser.

LÄS MER HOS A WORKING LAB