Current projects

At Campus Flemingsberg, researchers and doctoral students from the universities meet with Stockholm Region, business, and society in various types of projects.

Under the auspices of various projects, we come together to address major and complex societal challenges. Together, we represent excellence from several universities and other entities entirely in line with our shared vision: “Together we’re creating the society of tomorrow”.

Stockholm Life Tech

Stockholm Life Tech’s mission is to make available research and innovation infrastructures. It is a three-year project that started in 2020 with the aim of further developing and making available research and innovation infrastructures in the region. This includes opening advanced development and production environments in Flemingsberg.

Flemingsberg: an inclusive and cohesive urban environment

A Vinnova project with the aim of gaining increased knowledge of local needs and, in cooperation with residents, developing working tools for the inclusion of social values in the physical environment of the regional city centre of Flemingsberg. The goal is to gain an increased understanding of what the site needs to develop in harmony with the existing environment to increase residents’ sense of belonging, community and interest in the site (Flemingsbergsdalen). The project coordinator is Huddinge municipality.

Karolinska University Hospital

Research is one of Karolinska’s core missions with a focus on clinical research close to the patient. Research is carried out in the medical care units at the hospital and within research units on hospital premises. Approximately 2,000 employees work on clinical research at the hospital.

Karolinska Institutet

In Sweden, Karolinska Institutet accounts for the single largest share of medical academic research. Research spans the entire biomedical field – from basic experimental research to clinical studies in collaboration with healthcare.

KTH Royal Institute of Technology

KTH’s activities include development in the broad interdisciplinary space between technology and medicine, which also includes technical research in health and healthcare. Research is focused on medical technology, logistics, design and ergonomics that limit and prevent injury and promote health.

Swedish Red Cross University

The Swedish Red Cross University strives to be a leader in its field, offer cutting-edge competence and provide expertise in the area of “health science with a global perspective”. Researchers at the university conduct projects in nursing and healthcare within these focus areas.

Södertörn University

Research conducted at Södertörn University strives for a high degree of social and contemporary relevance in combination with an active and critical approach to the past. Research is generally aimed at a global level, including subjects that traditionally look at domestic culture and history. Our approach is multidisciplinary.

Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer. Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med syfte att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg.

Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

Ett Vinnovaprojekt med syfte att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen). Projektkoordinator är Huddinge kommun.

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningen är ett av Karolinskas grunduppdrag med fokus på den patientnära kliniska forskningen. Forskning utförs inom de medicinska vårdenheterna på sjukhuset och inom forskarhotell i sjukhusets lokaler. Det finns drygt 2 000 anställda på sjukhuset som är aktiva inom klinisk forskning.

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården.

KTH

KTH:s verksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

Södertörns högskola

Forskningen vid SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.