Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dåvarande Huddinge sjukhus, invigdes 1972 efter en byggtid på fyra år. Det var på sin tid Skandinaviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som uppförts i Sverige. Byggnaden är präglad av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av långa raka huskroppar. Arkitekter var K Å Hellman och S Lindblom hos HLLS Arkitektkontor.

En grundprincip var hög flexibilitet. Klinikbyggnaderna gavs en generell utformning som skulle göra det möjligt att placera olika verksamheter i princip överallt i sjukhuset. Ytterväggarna består av bärande element för att minska behovet av pelare som skulle minskat den inre flexibiliteten. Anläggningen består av flera huskroppar om fem våningar som förbinds med glasade gångar. Mellan husblocken bildas gårdar. Stommen består av prefabricerade betongelement. Fasaderna har en yta av krattad och dekorgjuten betong med accenter av blått glas som ska symbolisera berg och hav. Ursprungligen var tanken att fasaderna skulle vara mer varierade och till största delen i fasadglas. Tyvärr ströks det av besparingsskäl.

Redan i ett tidigt skede i byggprojektet satsades det på konstnärlig utsmyckning. Enbart i den enorma entréhallen, som är ungefär av Kungsträdgårdens storlek, placerades konst för en miljon kronor.

Sjukhuset innehåller närmare 8000 arbeten skapade av uppemot 2000 konstnärer. Även om en hel del har förstörts, stulits eller monterats ner innehåller sjukhuset sannolikt landets största samling av svensk konst från 1960- och 1970-talen! Bland annat är Gert Marcus representerad med några verk som fångar upp färgerna i det närliggande bostadsområdet.


http://kultur.sll.se/Karolinska-Huddinge

Det är intressant att notera att det under öppningsåret förekom ett massmediadrev mot HS, med rubrikord som ”Huddingeskandalen”. Projektet ansågs ekonomiskt äventyrligt, felplacerat mitt i skogen, skrämmande, inhumant och teknokratiskt. Detta svetsade dock samman personalen, som stolt visade upp sitt sjukhus för drygt 10 000 studiebesökare under det första året. Bilden av sjukhuset förbättrades när verksamheten kom igång, inte minst bidrog transplantationsverksamheten till att bilden av HS hos allmänheten såväl som inom den medicinska professionen började ändras i positiv riktning. År 1975 utfördes den första benmärgstransplantationen i Sverige och 1984 utfördes den första levertransplantationen.

I januari 2004 slog SLL samman HS och KS, Karolinska universitetssjukhuset är därmed den näst största enskilda sjukhusorganisationen i Sverige efter Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För att möta det växande vårdbehovet i Stockholms län genomförs 2015-2019 en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge moderniseras och byggas ut ytterligare. Den Strategiska investeringen kallad CHOPIN – (Centrum i Huddinge för Operation och Intervention) ska bland annat innehålla ca 24 nya operationssalar och ca 10 interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Nybyggnationen ska bidra till moderna arbetsprocesser och kommer att ha stor påverkan på hela sjukhusets verksamhet, helt i enlighet med satsningen Framtidens hälso- och sjukvård. Syftet är att stärka kvaliteten i vården genom förbättrad tillgänglighet och ökad effektivitet.

Verksamheten i CHOPINs lokaler präglas av intensiv vårdverksamhet med operation och röntgen i centrum. Konsten måste förhålla sig till denna specifika vårdverksamhet. Investeringsprojektet innehåller även sjukhusets ombyggda förlossnings- och uppvakningsavdelning.

NÄSTA