Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Högskolorna

KI förlade 1981 institutionen för medicinsk näringslära till Flemingsberg. Ur detta tidiga bidrag till forskningsverksamheten i Flemingsberg växte idén om en medicinskt inriktad forskningspark. Efter starkt stöd från SLL byggdes Novumhuset för detta ändamål, och kom också att utgöra en milstolpe i utvecklingen av KI:s Södra Campus. Novum stod klart 1989. I byggnaden inhystes institutionen för medicinsk näringslära samt en grupp SLL-stödda forskningscentra. Byggnaderna i vit betong och med olikfärgade fönsterbågar, har formgivits för att skapa en övergång mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kommun och höghusområdet Flemingsberg. Förutom forskningsverksamhet kom Novum att härbärgera ett antal forskningsnära företag, varav Karo Bio var det första.

Karolinska Institutet (KI) som är ett av världens ledande medicinska universitet har som vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. KI har fler studenter i Campus Flemingsberg än i Solna, här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin. På campusområdet i Flemingsberg har KI byggt nya moderna lokaler för forskning och utbildning som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik. Under 2018 färdigställdes och invigdes framtidens laboratorium som består av ombyggnationer av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och nya forskningshuset Neo, för experimentell biomedicinsk forskning, med mötesytor för grundforskning, klinisk forskning och utbildning.

Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet.

Läs mer: https://ki.se/om-ki/framtidens-laboratorium

Södertörns högskola (SH) inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm hade då utretts under lång tid. Bakgrunden var bland annat att övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och segregationsproblemen tenderade att bli stora. Till bakgrunden hörde också att Stockholms universitet inte ansåg det lämpligt att öka studentantalet i Frescati och att en högskola på Södertörn borde vara självständig och inte en del av Stockholms universitet. Under uppbygganden av Södertörns högskola hjälpte Novums forskningscentra till med etablering av naturvetenskaplig forskning och utbildning. Södertörns högskola har med tiden fått en tvärvetenskaplig och mångkulturell profil. 2002 invigdes högskolans nuvarande huvudbyggnad Moas båge som 2003 erhöll Betongvaruindustrins utemiljöpris. Sedan 2015 finns även polisutbildning på Södertörns Högskola och i september 2018 invigdes de nya lokalerna för polisutbildningen längs Alfred Nobels allé.

Kungliga Tekniska högskolans verksamhet i Flemingsberg startade 2002 då skolan för Teknik och Hälsa förlades hit. I och med KTH:s etablering i Flemingsberg tillkom utbildning och forskning i medicinsk teknik. Sedan 2003 finns en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik i samarbete med Karolinska Institutet och hösten 2008 startade även en civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik. 2016 lämnade skolan sina lokaler på Alfred Nobels allé och flyttade in det nybyggda huset Technology and Health som man delar med Röda Korsets Högskola. 2018 bytte verksamheten i Flemingsberg namn till Institutionen för medicinteknik och hälsosystem och man har som tidigare fokus på bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

KTH.

Röda Korsets Högskola (RKH) som sedan starten 1867 har utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete. I juli 2016 flyttade man all verksamhet till Campus Flemingsberg och det nybyggda Technology and Health där man delar lokaler med KTH.  Utöver etablerade sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området. RKH organiserar sin forskning i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som folkhälsovetenskap, medicin, omvårdnad och teknisk vårdvetenskap som bas för utveckling inom såväl folkhälsovetenskap som teknisk vårdvetenskap. Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bl.a. genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration och ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden. Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang som genomsyrar verksamheten.

Röda korsets högskola.

Röda korsets högskola.

I juni 2017 var det dags för ytterligare en högskola att etablera sig på Campusområdet. Då flyttade Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) från centrala Stockholm till nya anpassade lokaler för scenkonstnärlig undervisning på Campus Flemingsberg. SMI fyller en viktig roll i mångfalden av utbildningar på campus då de utbildar bland annat musikpedagoger och logonomer samt erbjuder fristående kurser med både konstnärligt och didaktiskt fokus. SMI delar också inriktningen på interkulturalitet och uppskattningen av kulturell mångfald som finns på Campus, här förenas man i gemensamt synsätt på världen helt enkelt.

Campusområdet fortsätter växa och hösten 2019 kommer både Widerströmska gymnasiet och Konstskolan Idun Lovén att etablera sig på Campus. Widerströmska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap). Gymnasieskolan blir helt integrerad i Campusområdet med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med KI. BILD 23 och 24 Konstskolan Idun Loven ägs och drivs av konstnärer där samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen. Idun Lovén kommer att dela lokaler med Södertörns Högskola där SH:s teoretiska utbildningar som konstvetenskap, estetik och estetiska lärprocesser, kan samverka med de utbildningar som Idun Lovén erbjuder, en för skulptur och en för måleri.

NÄSTA