Stockholms innovationsarenor samlar kunskap och bygger attraktionskraft

Innovationsarenor som Flemingsberg Science gör det lättare att samla den kunskap och kompetens som krävs för utvecklingen av framtidens hållbara stad.

– Arenornas snabba identifiering av behov och signaler är avgörande för regionens utveckling. Flemingsbergs Science stärker det lokala ekosystemet och bidrar till att företag kan forska, utvecklas och växa i regionen, inte minst inom life science, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.
Innovationsarenorna spelar en avgörande roll för Stockholmsregionens strategiska kompetensförsörjning, innovationskraft och konkurrenskraft, menar Anton Västberg.
– De främjar samverkan och utveckling inom prioriterade områden såsom life science, teknologi och hållbar produktion. Genom att skapa attraktiva miljöer och stärka näringslivet bidrar Flemingsbergs Science till att realisera Life science-strategin och främja hållbar stadsutveckling i regionen.

Pernilla Boström och Johnny Högberg, Flemingsberg Science, Johan Zachrisson, Fabege, Anton Västberg, Region Stockholm och Peter Dobers, Södertörns högskola.

Pernilla Boström och Johnny Högberg, Flemingsberg Science, Johan Zachrisson, Fabege, Anton Västberg, Region Stockholm och Peter Dobers, Södertörns högskola.

Under årets Science Week samarrangerade Flemingsberg Science och Barkarby Science en programpunkt under rubriken: ”Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad”. Här deltog representanter för Fabege, Södertörns högskola och Region Stockholm i ett samtal om arenornas uppgift i utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden.
– Min erfarenhet är att de innovativa arenorna skapar en attraktionskraft som väcker både lokalt engagemang och skapar mervärden som leder till nya investeringar, säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef, Fabege.
Samtidigt erbjuder en arena som Flemingsberg Science kontaktvägar och nätverk till andra aktörer med kunskap om platsen, menar han.
– Arenan har gett mig en djupare förståelse för den kompetens och energi som finns i Flemingsberg.
Förståelsen är viktig för att öka inkluderingen under planeringen av den nya stadskärnan i Flemingsberg. Fabege driver tillsammans med Huddinge kommun och Södertörns högskola ett projekt för att inkludera de boende och redan verksamma i området.
– Där arbetar vi för att tillsammans skapa en platsutveckling som bygger på delaktighet både från de boende och företagen i området. Trots att det är tidigt i planeringen av stadskärnan så är det viktigt att redan nu hitta rätt väg framåt, säger han.

De innovativa arenornas lokala förankring är särskilt viktig, menar Sophia Sundberg, vd för Barkarby Science.
–Den lokala förankringen ger tillgång till ett unikt kontaktnät bland företag och organisationer. Tack vare den kan vi vara den möjliggörare av projekt och innovationer som vi är i dag, säger hon.
Innovationsarenan Barkarby Science driver både ett medlemsnätverk för alla intresserade av utvecklingen i Järfälla, och en testbädd som rymmer praktiska projekt för att utveckla framtidens hållbara stad. Bland de projekt som fått mest uppmärksamhet från Barkarbys testbädd finns världens första reguljära busslinje med självkörande bussar.
– Den var i drift redan år 2018 vilket var mycket tidigt. Fortfarande tar vi emot studiebesök från andra platser som vill veta mer och uppleva den själva.
Det gemensamma deltagandet under Science Week var ett av exemplen på hur viktig samverkan är med Stockholms övriga innovationsarenor.
– Vi arbetar aktivt med kunskaps- och kompetensöverföring mellan varandra som arenor. Dels delar vi erfarenheter från våra respektive projekt, och dels kan vi förmedla kontakter och möjligheter mellan varandra, säger Sophia Sundberg.

Peter Dobers, SH, Anton Västberg, Region Stockholm, Pernilla Boström och Johnny Högberg, Flemingsberg Science.

Peter Dobers, SH, Anton Västberg, Region Stockholm, Pernilla Boström och Johnny Högberg, Flemingsberg Science.

Varje innovationsarena erbjuder en möjlighet att dela kunskap och den kompetens som finns på en plats, särskilt inför en omfattande stadsutveckling. Peter Dobers, professor vid Södertörns högskola, lyfter arenorna som platser att mötas.
– Utöver alla de kontakter som vi som högskola har med andra forskare, institutioner och centrumbildningar ger arenor som Flemingsberg Science och Barkarby Science en ytterligare närhet, inte minst till lokala företag, säger Peter Dobers, professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola.
När det gäller en så pass omfattande stadsutveckling som i Flemingsberg, så är det viktigt att ta hänsyn till såväl människorna i området som till platsens historia, menar han.
– Här behöver vi tillsammans hitta sätt att inkludera behov och kunskap från de som redan finns i området. Och för att göra det behövs kompetenser inom allt från estetik, filosofi, samhällsvetenskaper och socialt arbete, för att nämna några ämnen.

Även Anton Västberg ger medhåll till behovet av samarbete, bland annat i form av färd- och handlingsplaner.
– Genomförandet av Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi och smart specialisering kräver färd- och handlingsplaner, innovationsturnéer och dialog. I detta arbete är våra regionala aktörer och framför allt innovationsarenorna avgörande för att lyckas med strategierna och skapa FoI-stödjande system som kan främja tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen.

Det är tydligt hur starkt behovet är av innovationsarenor för att främja regionens utveckling, menar Johnny Högberg, vd för Flemingsberg Science.
– Vi har en viktigt uppgift att fylla där vi kan påskynda utvecklingen och snabba på olika processer, mycket tack vare en god lokalkännedom och levande nätverk.
Tack vare organisationer som Flemingsberg Science kan en innovationsarena drivas med den långsiktighet som krävs för bästa resultat, menar han.
– Långsiktigheten är viktig och leder till livskraftiga relationer där vi tillsammans kan samverka för en hållbar utveckling. Och jag måste ge en eloge till alla bakom Science Week som verkligen imponerade med ett professionellt evenemang som öppnade för många nya möten, säger Johnny Högberg.

Foto: Fredrik Sederholm

Published On: 15 mars 2023
Till toppen