Södertörnsförbindelsen blir godkänd – Viktigt besked för Huddinges framtid

Södertörnsförbindelsen blir godkänd – Viktigt besked för Huddinges framtid

Regeringen har nu givit sitt godkännande för byggandet av Södertörnsförbindelsen, vilket innebär ett betydande framsteg för Huddinge och hela södra länet.

Fredagen den 26 januari 2024 meddelade Huddinge kommun i ett pressmeddelande att regeringen ger grönt ljus för Södertörnsförbindelsen och därmed har vägplanen för väg 259 vunnit laga kraft. Detta innebär att planen inte längre kan överklagas.

Binder samman regionala stadskärnor
Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm kommer Södertörnsförbindelsen att koppla samman de södra och norra delarna av länet och därmed skapa nya möjligheter för boende, personer som pendlar men också för näringslivet. Förbindelsen kommer även att binda ihop flera av Stockholmsregionens regionala stadskärnor, det vill säga Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum.

”Att Tvärförbindelsen får grönt ljus är ett viktigt besked för Huddinges och hela södra länets utveckling. Bättre tvärgående kommunikationer på Södertörn ger oss goda förutsättningar att planera för nya bostäder och nya arbetsplatser i Huddinge och på hela Södertörn”, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

Från kungens kurva till Jordbro i Haninge
Nu väntar ett antal tillstånd och beslut för att bygget ska kunna komma i gång, inklusive byggstartsbeskedet från regeringen. Sedan kan Trafikverket börja bygga den två mil långa mötesfria motortrafikleden med separat gång- och cykelväg, från Kungens Kurva genom Huddinge till Jordbro i Haninge.

Södertörnsförbindelsen är en statlig väg finansierad av staten. Huddinge kommun meddelar att de kommer att medfinansiera att vägen delvis kommer att gå i tunnel i Glömstadalen, vilket möjliggör att de kan exploatera marken och skapa resandeunderlag för Spårväg syd.

Published On: 28 januari 2024
Till toppen