SISP vässar innovationsarbetet i Flemingsberg

Flemingsberg Science tog under våren hjälp av SISP, Swedish incubators and science parks, för att vässa sina styrkor i arbetet med utvecklingen av Flemingsberg. Genom en särskild peer review-metod överförs kunskap och erfarenheter mellan liknande initiativ och verksamheter i landet.

– SISP:s Peer review gav en god genomlysning av vårt arbete med flera bidrag till områden där vi upplevde utmaningar eller hinder. Dessutom gav metoden en insikt i andras verksamheter och blev till ett bra tillfälle att lära av andra, säger Johnny Högberg, vd Flemingsberg Science.

SISP:s Peer review-arbete sker i flera steg (se faktaruta) och är inspirerad av en modell från The European Foundation for Quality Management, EFQM som vidareutvecklats av Swedish Incubators and Science Parks (SISP).

– Vi har utvecklat och använt metoden Peer review sedan 2011 för att öka lärande och erfarenhetsutbyte bland svenska inkubatorer och science parks. Totalt har vi genomfört cirka 200 peer reviews där majoriteten av deltagarna gjort fler än en review för att de sett ett stort värde med dem, säger Mikaela Hellberg, director member development, SISP.

Här samlas flera liknande science parks eller liknande typer av verksamheter i en grupp som tittar närmare på en av deltagarnas verksamhet och utmaningar. Efter en egen självskattning och presentation görs en analys som mynnar ut i rekommendationer från gruppen. Här finns även tillfälle att ta upp särskilda knäckfrågor för den egna verksamheten.

Analysen ger ett konkret verktyg för verksamhetsutveckling som sedan kan följas upp efter något år. Ramverket som SISP utvecklat har även blivit en del av lärandet inom Vinnovas nationella inkubatorsprogram. Dessutom har det använts vid internationella utvecklingsprojekt där SISP varit engagerad.

– Det var både roligt och imponerande att ta del av Flemingsberg Science verksamhet. Trots att de bara är två personer i nuläget så lyckas de med att driva ett samskapande som engagerar många individer och organisationer att gemensamt sträva och agera mot samma mål, säger Mikaela Hellberg.

SISP Peer review
SISP erbjuder en anpassad peer learning-metodik som tagits fram för att kunna vara ett praktiskt stöd i medlemmarnas verksamhetsutveckling. SISPs peer learning, som går under namnet SISP Peer Review, består av en strukturerad självutvärdering följt av en omfattande strategisk genomlysning med kollegor (peers) från andra science parks eller inkubatorer. Syftet är att överföra kunskap mellan, kvalitetssäkra och utveckla den enskilda inkubatorn eller science parken men också att utveckla branschen i stort.
Läs mer om metoden

Published On: 14 juni 2023
Till toppen