Research

Cutting-edge research is conducted at Campus Fleming in everything from future forms of ATMP treatment, sustainable societies, global and humanitarian health issues, medical technology and Alzheimer’s, as well as game development, media and communication science and AI in gaming. Campus Fleming offers outstanding lab environments enabling you to test, develop and create new knowledge.

Karolinska University Hospital

Forskning är en del av Karolinska University Hospitals huvuduppdrag och skapar ny förbättrad kunskap till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Research is part of Karolinska University Hospital’s main mission and seeks to create new, improved knowledge to form the basis of healthcare of the future.

Karolinska Institutet

In Sweden, Karolinska Institutet accounts for the single largest share of medical academic research. Research spans the entire biomedical field – from basic experimental research to clinical studies in collaboration with healthcare. Ground-breaking research is conducted here in, for example, cancer, neuroscience, immunology, epidemiology, nursing and global health.

KTH Royal Institute of Technology

KTH’s activities include development in the broad interdisciplinary space between technology and medicine, which also includes technical research in health and healthcare. Research is focused on medical technology, logistics, design and ergonomics that limit and prevent injury and promote health.

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskning är en del av Karolinska Universitetssjukhusets huvuduppdrag och skapar ny förbättrad kunskap till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården. Här bedrivs banbrytande forskning inom till exempel cancer, neurovetenskap, immunologi, epidemiologi, omvårdnad och global hälsa.

KTH – Kungliga tekniska högskolan

KTH:s forskningsverksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Swedish Red Cross University

The Swedish Red Cross University strives to be a leader in its field, offer cutting-edge competence and provide expertise in the area of “health science with a global perspective”. Researchers at the university conduct projects in nursing and healthcare within these focus areas.

Södertörn University

Research conducted at Södertörn University strives for a high degree of social and contemporary relevance in combination with an active and critical approach to the past. Research is generally aimed at a global level, including subjects that traditionally look at domestic culture and history. Our approach is multidisciplinary.

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

Södertörns högskola

Forskningen på SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.