The breadth is our edge

Campus Flemingsberg is a vibrant and multi-disciplinary campus. Here you’ll find a unique mix of higher education, research, knowledge-intensive companies, student and researcher accommodation and excellent healthcare. All within 10 minutes’ walk of each other.

Examples of knowledge areas and ecosystems where the higher education institutions, the university hospital and companies in Flemingsberg lead their fields include:

sh600x600

Photo: Södertörns University.

Theme Ageing – elderly with multiple illnesses/Healthy Ageing/Technology for Healthy Ageing /Integration lab

Theme Ageing is based at Karolinska Hospital and is tasked with the establishment and management of a Centre of Excellence for integrated, highly specialized geriatric care, research and training. Its vision is to be a hub and knowledge generator at Europe’s largest geriatric university healthcare provider and offer frontline treatment at scale to the county’s and region’s ageing population. Read more at the Karolinska University Hospital website

GAVA, based at Karolinska Huddinge, is the first geriatric emergency department in Stockholm, and was established in collaboration with Funktion Akut. The elderly with multiple illnesses department is also here, which includes two patient groups, trauma and surgery.

Karolinska Institutet gathers research into Theme: Healthy Ageing

At Campus Flemingsberg, there’s a special department for clinical geriatrics. The department conducts research focused on dementia conditions, primarily Alzheimer’s, and the development of, among others, medical students. Read more at the Karolinska Institutet website

KTH and the department of Medical Technology and Health Systems offers a course in Technical Healthcare education that is an interdisciplinary subject that seeks to create a functioning and sustainable system that supports healthy development and meaningful life. Read more at the KTH website. The Integration Lab is also here, which develops, co-creates and supports technology that will improve our users’ quality of life in their homes. Read more at the KTH website. KTH has also developed a fall-dampening flooring that dissipates the force of falls with the help of small rubber spikes built into the floor. The spikes soften falls but the flooring feels entirely normal to walk on. Read more at the KTH website.

Reproductive Medicine

Karolinska Huddinge has the region’s only sperm and egg bank. The centre specializes in complex studies and advanced infertility treatments for patients who require highly specialized care. Read more at the Karolinska University Hospital website.

Diversity and Health

Södertörn University conducts successful multi-disciplinary research in fields such as diversity, equality, gender equality, multiculturalism, segregation, integration and schooling/education.

The Swedish Red Cross University conducts leading research into global challenges facing health, healthcare and welfare with particular focus on knowledge that promotes social inclusivity and equality in healthcare.

Medical Technology and Health Systems

KTH in Flemingsberg develops healthcare systems of the future with increased digital support for patients in their homes and explores their impact on the formation of the healthcare system in general. As KTH develops technologies that are used by doctors in hospitals, the focus of research is to protect people at their places of work, in particular those exposed to risks on a daily basis and those who work in highly demanding conditions. Read more at the KTH website.

Imagery in Healthcare

Jonasson’s center for medical imaging at KTH is among the leaders in Europe in analyzing images from nano- to organ level “seamless” and in simulating and analyzing image data.

Odontology Training

Karolinska Institutet provides world-class training for dentists, dental hygienists, specialist dentists and researchers

Transplantation Medicine

Sweden’s first bone marrow and first liver transplants were carried out at Karolinska Huddinge. All transplant work in Stockholm takes place at Karolinska University Hospital in Huddinge

CAMST

Sweden’s first medical simulation centre. At CAMST, students and healthcare staff can hone their skills and team working abilities with advanced simulators before they meet genuine patients. This improves patient safety and reduces the risk of the wrong procedures being administered.

Tema Åldrande – Den multisjuka äldre / Tema: Hälsosamt åldrande / Teknologi för hälsosamt åldrande /Integration lab

Vid Karolinska sjukhuset finns Tema Åldrande som har i uppdrag är att etablera och driva ett ”Center of Excellence” för integrerad högspecialiserad geriatrisk vård, forskning och utbildning. Visionen är att bli navet och kunskapsgeneratorn i Europas största geriatriska universitetssjukvård och kunna erbjuda frontlinjebehandling i stor skala till länets och regionens åldrande befolkning. Läs mer hos Karolinska sjukhuset.

På Karolinska Huddinge finns GAVA, den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm i samarbete med Funktion Akut. Här finns även Patientområde Den multisjuke äldre, som innefattar de två patientgrupperna Trauma och kirurgi samt Multisjuka äldre.

På Karolinska Institutet har man samlat forskning kring Tema: Hälsosamt åldrande

Vid Campus Flemingsberg finns Sektionen för klinisk geriatrik. Vid sektionen bedrivs forskning med fokus på demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom, och utbildning av bland annat läkarkandidater. Läs mer hos KI

På KTH vid institutionen för Medicinteknik och hälsosystem finns Teknisk vårdvetenskap som är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och meningsfulla liv. Läs mer hos KTH. Här finns även Integration Lab där man utvecklar, samskapar och främjar teknik som kommer att förbättra våra användares livskvalitet från sina hem. Läs mer hos KTH. Vid KTH har man även utvecklat ett falldämpande golv som fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika distinkt att gå på som vanligt. Läs mer hos KTH.

Reproduktionsmedicin

På Karolinska Huddinge finns regionens enda bank för spermier och ägg. Man är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.

Mångfald och Hälsa

Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Vid Röda Korsets Högskola bedrivs framstående forskning kring framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på kunskap som främjar social inkludering och jämlikhet i hälsa.

Medicinsk teknik och hälsosystem

KTH i Flemingsberg utvecklar framtidens vård med utökat digitalt stöd för patienter i deras hem och forskar på dess konsekvenser för utformningen av sjukvårdssystem i stort. Vid KTH produceras teknik som används av läkare på sjukhus, forskningens fokus är på att skydda människor i deras arbete, vid utsatthet för risker i vardagen och under extrema förhållanden.

KI ANA Futura

Jonassons center för medicinsk avbildning vid KTH är bland de ledande i Europa på att analysera bilder från nano-till organnivå ”seamless” samt att simulera och analysera data från bild.

Odontologiutbildning

Vid Karolinska Institutet bedrivs världsledande utbildning för tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare.

Transplantationsmedicin

Den första benmärgs- respektive levertransplantationen i Sverige genomfördes på Karolinska Huddinge. All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

CAMST

Sveriges första medicinska simuleringscentrum. Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling.

Baltic and Eastern Europe Research

Baltic and Eastern Europe Research plays a key role at Södertörn University and is offered at all the university’s departments. The field has a well-developed research profile that has existed at the university since it was founded in 1996. Researchers who illuminate, explain and actively participate in analysis of on-going changes in the field from a variety of thematic perspectives are all gathered under one roof.

Advanced Therapies: regenerative medicine/cell therapy/stem cells/haematology/cancer biology

Flemingsberg has a proud history of research and clinical development in regenerative medicine. Campus Flemingsberg is home to the Center for Hematology and Regenerative Medicine, (HERM), which is a translational research centre into hematology, hemopoiesis, immunology and cell therapy, Read more at the Karolinska Institutet website. KI also conducts strategic research in stem cells and regenerative medicine. Read more at the Karolinska Institutet website.

ANA Futura Pre-GMP Laboratory

KI’s ANA Futura has a pre-GMP laboratory for method development, up-scaling and validation prior to GMP production. The lab offers production processes development ahead of Vecura (GMP), with special placed on the development of new cells and gene therapies. Read more at the ANA Futura website

Östersjö- och Östeuropaforskning

Östersjö- och Östeuropaforskning har en betydande roll på Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans samtliga institutioner. Det är en väl utvecklad forskningsprofil som funnits på högskolan sedan starten 1996. Under ett och samma tak samlas forskare som belyser, förklarar och aktivt deltar i analyser av pågående förändringar i området, utifrån flera olika ämnesperspektiv.

Avancerade terapier – Regenerativ medicin / cellterapi / stamceller / hematologi / cancerbiologi

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling inom regenerativ medicin. På Campus Flemingsberg finns HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, som är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. Vid KI bedrivs även Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerativ medicin.

ANA Futura Pre-GMP laboratorium

Vid ANA Futura på KI finns ett pre-GMP laboratorium för metodutveckling, uppskalning och validering inför GMP produktion. Här erbjuds utveckling av produktionsprocesser innan man tar steget till Vecura (GMP), fokus ligger på utvecklingen av nya cell- och genterapier.

Vecura

At Karolinska Hospital Huddinge, there is a production facility that has approval from the Swedish Medical Products Agency to manufacture advanced therapeutic drugs for clinical use and has permission from the Medical Products Agency and the Health and Social Care Inspectorate (IVO) to produce tissue.

Mandometer clinics

Mandometer clinics have been successfully treating eating disorders since 1993. The first clinic opened at Karolinska Huddinge and today there are four Mandometer clinics in Sweden, three in Stockholm and one in Alingsås. The treatment is based on research, conducted at Karolinska Institutet, into eating behaviours and saturation. Around 1,000 unique patients come to the Mandometer clinics every year. Compared to other treatments, the clinics’ results are extremely good. This is due to the continual development of the Mandometer approach through research at Karolinska Institutet. Research improves patient treatment, for those with eating disorders and the overweight.

Specialist nurse program – infectious disease care

The specialist nursing program with a focus on infectious care at the Swedish Red Cross University is an education at an advanced level for licensed nurses. The program leads to a specialist nursing degree in infectious disease and a master’s degree in nursing and gives eligibility for further studies at the doctoral level.

Vecura

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns en produktionsenhet som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Mandometerkliniken

Mandometerklinikerna har behandlat ätstörningar framgångsrikt sedan 1993. Verksamheten startade vid Karolinska Huddinge och idag finns fyra Mandometerkliniker i Sverige, tre i Stockholm samt en klinik i Alingsås. Behandlingen bygger på forskning, vid Karolinska Institutet, om ätbeteende och mättnad. Ungefär 1000 unika patienter kommer till Mandometerklinikerna varje år. Om man jämför med andra behandlingar är resultaten mycket bra. Det beror på att Mandometerbehandlingen hela tiden utvecklas genom forskning på Karolinska Institutet. Forskningen förbättrar behandlingen för patienterna, både de med ätstörningar och de som är överviktiga.

Specialistsjuksköterskeprogram – infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård på Röda Korsets Högskola är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.